Opening ceremonies of the memorial sites in September 2019

Berdychiv/Chazhyn

Barashi

Samhorodok

Chukiv

Lypovez

Vachnivka (Cemetery)

Vachnivka (Forest)

Plyskiv (Village)

Plyskiv (Forest)